• Nu kan små och medelstora företag ansöka om lån med statlig garanti
  Lånegarantin innebär att staten garanterar 70% av nya lån som beviljas av bankerna till företag och föreslås gälla från 1 april. Läs mer här.

 • Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi
  Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Läs mer här.

 • Exportkreditnämnden ger utökade låne- och garantimöjligheter 
  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Läs mer här.

 • Likviditetsförstärkning
  Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020. Läs mer här.

 • Korttidspermittering. 
  Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering trädde i kraft den 7 april och gäller under 2020 men det kan tillämpas från och med den 16 mars. Läs mer här.

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.
  Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från april till och med juli. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer här.

 • Ändring av redan inbetald skatt
  Som företagare har du möjlighet att ändra skatten som du redan har betalat in hos Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt av Corona. Läs mer här.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
  För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravifterna och den allmänna löneavgiften. Läs mer här.

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.
  För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher. Läs mer här.

 • Regelverk runt periodiseringsfonder
  Regeringen har tillfälligt ändrat reglerna om avsättning till periodiseringsfonder. Läs mer här.

 • Vilanderegler för egenföretagare.
  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Samtidigt har staten tillfälligt infört mer generösa regler för a-kassa. Läs mer här.

 • En miljard till kultur och idrott är nu fördelad
  De pengar som avsattes för att stötta verksamheter inom kultur och idrott som förlorat intäkter på grund av inställda evenemang är nu fördelade. I dagsläget finns inga beslut om nya stödpengar men bland annat Riksidrottsförbundet (RF) har lämnat in en begäran om ytterligare 500 miljoner kronor i förlängt stöd.
  RF begär ytterligare stödpengar (rf.se)

 • Omställningsstöd 
  För att göra det lättare att ställa om sin verksamhet föreslår regeringen att företag ska få möjlighet att ansöka om omställningsstöd. Omställningsstöd.

 • Stöd till yrkesfiskare
  Innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin kan söka ett tillfälligt stöd hos Jordbruksverket.
  Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)

 • Information från myndigheter
  Information om bland annat tillfälliga regler för kör- och vilotider och från Arbetsmiljöverket för dig som är arbetsgivare:
  Transportstyrelsen
  Arbetsmiljöverket
  Krisinformation.se

Dessutom har regeringen tillsatt en samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet. Uppdraget är att samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet.

Det kan komma fler åtgärder, du kan hålla dig uppdaterad om dem på regeringen.se