• Statlig Lånegaranti
  Riksgälden ställer ut kreditgarantier via banker för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset. Läs mer här (riksgalden.se).

 • Anstånd med betalningar
  Du kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Läs mer här.

 • Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi
  Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Läs mer här.

 • Exportkreditnämnden ger utökade låne- och garantimöjligheter 
  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Läs mer här.

 • Likviditetsförstärkning
  Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020. Läs mer här.

 • Korttidspermittering. 
  Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering trädde i kraft den 7 april och gäller under 2020 men det kan tillämpas från och med den 16 mars. Läs mer här.

 • Staten tar sjuklönekostnaden - stödet föreslås förlängas 
  Staten tar tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner från april till och med juli med anledning av det nya coronaviruset. Även egenföretagare får ersättning genom sjukpenningen. Ett förslag per den 6 september är att staten tar vissa kostnader till och med 31 december 2020. Läs mer här.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
  För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravifterna och den allmänna löneavgiften. Läs mer här.

 • Regelverk runt periodiseringsfonder
  Regeringen har tillfälligt ändrat reglerna om avsättning till periodiseringsfonder. Läs mer här.

 • Vilanderegler för egenföretagare.
  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Samtidigt har staten tillfälligt infört mer generösa regler för a-kassa. Läs mer här.

 • Stöd till kultur och idrott
  Läs om hur stödet till kulturaktörer och idrottsrörelsen är fördelat och hur man kan ta del av det.
  För kulturaktörer (regeringen.se)
  För idrottsrörelsen (riksidrottsförbundet)

 • Omställningsstöd 
  Fram till 30 november 2020 kan företagare söka statligt omställningsstöd. Mellan 10 november och 31 december 2020 kan enskilda näringsidkare söka omsättningsstöd. Läs mer här.

 • Stöd till yrkesfiskare
  Innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin kan söka ett tillfälligt stöd hos Jordbruksverket.
  Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)

 • Information från myndigheter
  Information om bland annat tillfälliga regler för kör- och vilotider och från Arbetsmiljöverket för dig som är arbetsgivare:
  Transportstyrelsen
  Arbetsmiljöverket
  Krisinformation.se

Dessutom har regeringen tillsatt en samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet. Uppdraget är att samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet.

Det kan komma fler åtgärder, du kan hålla dig uppdaterad om dem på regeringen.se